ДОГОВІР ОФЕРТИ

м ____________________ «____» ____________________ 20 ___ р

Фізичне Особа Підприємець Леміжанська О.І., далі Виконавець, який діє на підставі свідоцтва про реєстрацію з одного боку, і ___________________________________________________, іменований надалі Замовник, з іншого боку, який діє на підставі повної цивільної дієздатності, іменовані Сторони, уклали цей Договір про наступне :

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. Виконавець зобов'язується надати послуги з організації участі Замовника у тренінгу _____________________________________________, а Замовник зобов'язується оплатити послуги Виконавця на умовах і в порядку, передбаченому цим договором.

1.2. Тренінг проводиться в в режимі online. За тривалістю проведення Тренінг розрахований на ______ днів.

Дата початку проведення тренінгу «_____» ____________________ 20 ___ р.

2. Права та обов'язки сторін.

2.1. Права і обов'язки Виконавця:

2.1.1. Встановлювати порядок проведення Тренінгу, місце і час його проведення, правила поведінки на тренінгу;

2.1.2. Вимагати від Замовника дотримання умов, правил і обов'язків, зазначених в даному Договорі;

2.1.3. Самостійно надавати послуги за договором, Виконавець має право доручити виконання частини своїх обов'язків третім особам, залишаючись при цьому відповідальним у повному обсязі за виконання договору;

2.1.4. У разі зміни дати, місця і часу проведення Тренінгу Виконавець своєчасно повідомляє Замовника за телефонами, вказаними в Анкеті.

2.1.5. Зобов'язання Виконавця за договором вважаються виконаними, коли Замовнику надано можливість безпосередньо брати участь в тренінгу на умовах зазначених в цьому договорі.

2.2. Права і обов'язки Замовника:

2.2.1. Замовник має право отримувати всю необхідну інформацію про Тренінгу, порядок та умови його проведення, за винятком інформації, що становить комерційну таємницю або конфіденційну інформацію Виконавця;

2.2.2. Під час укладення цього Договору Замовнику видається Анкета Учасника Тренінгу. Заповнення анкети Замовником є обов'язковою умовою участі в тренінгу. Анкета Замовника заповнюється в одному примірнику і залишається у Виконавця.

2.2.3. Замовник зобов'язується дотримуватися правил поведінки Учасника Тренінгу, викладені в даному Договорі.

3. ОПЛАТА ПОСЛУГ ВИКОНАВЦЯ

3.1. Вартість послуг Виконавця за договором становить суму в розмірі _______________________________________________________ грн.00 коп. без НДС.

3.2. В день підписання даного Договору Замовник оплачує реєстраційний внесок (завдаток) в розмірі __% вартості послуг Виконавця, або має право внести повну суму вартості послуг Виконавця вказану в пункті 3.1. Останній в

свою чергу резервує за Замовником його право на участь у тренінгу.

Решту суми Замовник зобов'язується внести протягом ______________ з моменту підписання цього Договору, але не пізніше одного дня до закінчення тренінгу.

3.3. За додатковою угодою Сторін вартість послуг Виконавця і порядок їх оплати можуть бути змінені.

3.4. Розрахунки між сторонами здійснюються в національній валюті України шляхом оплати в готівковій або безготівковій формі.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОГОВОРОМ

4.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання зобов'язань за цим договором відповідно до законодавства України.

4.2. Замовнику забороняється передавати інформацію, отриману під час проведення Тренінгу, третім особам, як під час дії цього договору, так і після закінчення терміну його дії. Дана інформація визнається сторонами комерційною таємницею і конфіденційною інформацією Виконавця.

4.3. Замовник підтверджує, що на момент підписання цього Договору не перебуває на обліку в психоневрологічному диспансері або в іншому психіатричному закладі, є повністю дієздатним і за власним бажанням бере участь в тренінгу.

4.4. Сума реєстраційного внеску (завдатку) може повертатися Замовнику за домовленістю якщо останній відмовився від участі в тренінгу з незалежних від Виконавця причин.

4.5. У разі якщо Замовник не взяв участь (або не може взяти участь) в тренінгу з незалежних від Виконавця причин грошова сума отримана

Виконавцем (за вирахуванням суми завдатку) може бути за згодою сторін повернута Замовнику або останньому може бути надана можливість участі в наступних тренінгах організованих Виконавцем протягом року з моменту укладення цього договору;

4.6. Сума вартості послуг Виконавця; не повертається Замовнику в разі, якщо:

- Замовник самостійно припинив участь в тренінгу.

- Замовник буде видалений з Тренінгу внаслідок його дій, які заважають проведенню тренінгу, порушують правила його проведення, викладені в договорі або ображають гідність інших учасників.

4.7. Грошова сума, отримана Виконавцем може бути в односторонньому порядку повернута Виконавцем Замовнику за його ініціативою на підставі вивчення анкетних даних Замовника, що буде свідчити про припинення даного договору.

4.8. Виконавець не несе відповідальність за достовірність та ефективність методологічної інформації виходить від інших учасників тренінгу.

4.9. Термін повернень внесків (за винятком завдатку) 1 місяць.

5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ЗМІНА ЙОГО УМОВ.

5.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання і діє до дня закінчення тренінгу.

5.2. Всі зміни і доповнення, вимоги і претензії сторін за цим договором повинні оформлятися в письмовому вигляді.

5.3. Даний договір не може бути розірваний, змінений або припинений в односторонньому порядку.

5.4. Одностороння відмова від виконання зобов'язань за цим договором не допускається.

5.5. Договір заповнений і відправлений Замовником в електронному вигляді Виконавцю вважається підписаним.

6.РЕКВІЗІТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

Виконавець ____________ Замовник ______________

ФОП Леміжанська О.І. вул. ______________________

М. Київ, вул. Світла 3д. кв. 382____________________

ЄДРПОУ 3143718661____________________________

р / р UA643052990000026005016702282 ____________

ПАТ «ПриватБанк», м Київ ________________________

МФО 305299____________________________________

________________________ / ПІБ /

__________________________ / __________ /


Made on
Tilda